Headline

เปิดข้อมูล หลักสูตร “กอส.” คืออะไร ทำไมเป็นหลักสูตรอบรมชื่อดังวงการตำรวจ

จากกรณีเพจ “เพื่อนตำรวจ” ออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นของนายตำรวจหลายราย ที่เลื่อนขึ้นแบบพุ่งพรวด ภายหลังจากเข้าหลักสูตร กอส.

พีพีทีวี ตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2558 ระบุไว้ว่าหลักสูตร “กอส.” ย่อมาจาก หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยมีการเปิดอบรมทุกปี

ย้อนฟัง "ชูวิทย์" ชำแหละหลัดสูตร กอส. พบ ไฮโซเพียบ

โดยหลักสูตร กอส.เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แบ่งเป็น

1.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชื่อย่อ “กอน.”

2.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ หรือ จ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชื่อย่อ “กอร.”คำพูดจาก เว็บสล็อตแมชชีน

 เปิดข้อมูล หลักสูตร “กอส.” คืออะไร ทำไมเป็นหลักสูตรอบรมชื่อดังวงการตำรวจ

3.หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชื่อย่อ “กอต.”

4.หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชื่อย่อ “กอส”

โดยสำหรับหลักสูตร กอส. กำหนดว่า (1)ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งหมายถึงข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ

-ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ไปศึกษาตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

-ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

-ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ารับการฝึกอบรม

(2)ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่ง “บรรจุจากบุคคลภายนอก” บรรจุกลับ หรือโอนมา โดยการบรรจุหรือรับโอนในฐานะผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

(3)ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอก หรือโอนข้าราชการ ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ หรือบรรจุข้าราชการซึ่ง “ไม่ใช่” ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจในข้อ (1-3) หากสำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมหลัก สูตรพื้นฐานในระดับชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตรอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้อีก

โดยมีการกำหนดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณหนึ่ง ให้เปิดการฝึกอบรม 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน หากไม่สามารถดำเนินการได้ให่สถานฝึกอบรมเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรรีที่มีความจำเป็นต้องฝึกอบรมมากกว่าปีละ 1 ครั้ง ให้สำนักงานกำลังพลประสานกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แล้วเสนอขอรับความเห็นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขณะที่การฝึกอบรม กำหนดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม จะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนน และสอบได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ส่วนผู้ที่ฝึกอบรมณแล้วไม่ผ่านการอบรม สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไปซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติหลักที่สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร กอส.คือพ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่,ขาดแคลนบุคลากรด้านนั้นๆ รวมทั้งเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ

อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรการอบรมที่ถูกขนานนามว่า คนดัง ลูกไฮโซ มักจะสมัครเรียน จากนั้นก็จะได้ติดยศเป็นตำรวจ